درخواست تشکیل کمیسیون برای حوادث کوهنوردی سال 96

commission-climbing-accident

علت چهارده حادثه منجر به فوت در ورزش کوهنوردی در کمتر از سه ماه در کوه های ایران باید در قالب «کمیسون حوادث کوهنوردی» بررسی شود.

بیشتر بخوانید
3
اشتراک‌گذاری

صعود آلپاین؛ افق تازه کوهنوردان ایرانی

Alpine style Iranian mountaineer

اولین تلاش و صعود آلپاین موفق بر روی نانگاپاربات در تابستان 2017  توسط تیمی متشکل از «رضا شهلایی» کوهنورد ایرانی، 3 کوهنوردی چینی و 4 شرپای نپالی و یک راهنمای پاکستانی انجام شد.

بیشتر بخوانید
7
اشتراک‌گذاری

مورچه دشمن ابزار سنگنوردی

Enemy ants climbing tool

مورچه دشمن ابزار سنگنوردی شناخته شد. مورچه ها با ترشح اسید فورمیک روی اسلینگ سنگنوردی، میزان تحمل بار اسلینگ ها را 50 درصد کاهش می دهند.

بیشتر بخوانید
9
اشتراک‌گذاری